(Kéo xuống để xem tin MỚI đăng theo ngày)

  + Ngày 21 - 06 - 2024

  + Ngày 20 - 06 - 2024

  + Ngày 19 - 06 - 2024

  + Ngày 17 - 06 - 2024

  + Ngày 14 - 06 - 2024

  + Ngày 13 - 06 - 2024

  + Ngày 11 - 06 - 2024

 

  + Ngày 10 - 06 - 2024

  + Ngày 08 - 06 - 2024

  + Ngày 07 - 06 - 2024

  + Ngày 05 - 06 - 2024

  + Ngày 04 - 06 - 2024

  + Ngày 03 - 06 - 2024

  + Ngày 01 - 06 - 2024

              

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc ninh, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc ninh, trung tâm giới thiệu việc làm bắc ninh