+ Ngày 04 - 10 - 2023

    + Ngày 03 - 10 - 2023

    + Ngày 02 - 10 - 2023

    + Ngày 30 - 09 - 2023

    + Ngày 28 - 09 - 2023

    + Ngày 27 - 09 - 2023

    + Ngày 26 - 09 - 2023

    + Ngày 25 - 09 - 2023

    + Ngày 23 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 22 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 21 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 20 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

    + Ngày 19 - 09 - 2023 (Liên tục cập nhật)

   

 trung tâm dịch vụ việc làm bắc ninh, trung tâm dv việc làm tỉnh bắc ninh, trung tâm giới thiệu việc làm bắc ninh